Esiet sveicināti Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādē!

  Iestādes vīzija, mērķis, uzdevumi

 Iestādes misija:

Profesionāla un radoša iestādes komanda, kas strādā kopīgi, lai sociāli, fiziski un intelektuāli sagatavotu audzēkni  dzīvei.

Pirmsskolas iestādes vīzija:

Mūsu iestāde „Stārķītis” ir pirmsskola ar māju sajūtu, kurā tiek nodrošināta gan interesanta rotaļnodarbību programma, gan mīlestības pilna vide, kurā augstu vērtēta  katra bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.

Mūsu audzēknis ir prasmīgs, zinošs, radošs, komunikabls, vērsts uz pozitīvu uzvedību, ar izpratni par personīgās drošības ievērošanu un attīstīts atbilstoši savam veselības stāvoklim.

Pirmsskolas iestādes uzdevumi:

·         Veicināt audzēkņu daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:

·         Uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;

·         Uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās un valsts vērtības;

·         Sagatavot audzēkņus pamatizglītības programmas apguvei. 

Piedāvātās programmas:

pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11) 

mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma(kods – 0101121)

Mācību valodas: 1-7 gadiem- bilingvāli, 3. modelis (krievu, latviešu)

3-7 gadiem- latviešu valoda 

Grupu skaits: 4

Vecums, no kura bērni tiek pieņemti pirmsskolas izglitības iestādē: 1 - 7  g. 

Diennakts grupas vecums: 1,5 - 7 g.

Papildus nodarbības: logopēda bezmaksas nodarbības (5-6 g.v. izglītojamiem), interešu pulciņš Tautas dejas (5-6 g.v. izglītojamiem)

Padziļinātie darba virzieni: mūzikas individuālas nodarbības, individuāla sagatavošana skolai pēc vecāku vēlmēm. 

Cita informācija: pirmsskolas iestāde atrodas ekoloģiski tīrā rajonā, blakus atrodas mežs, liela uzmanība tiek pievērsta bērnu atveseļošanai.


Iestādē strādā:

Vadītāja: Oksana Groza

Vadītājas vietniece: Santa Kazakeviča

Latviešu valodas skolotāja: Vita Piļecka

Mūzikas skolotāja: Jeļena Šakele

Skolotāja logopēde:  Jeļena Juhņeviča

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

1.grupa "Pūcītes" (3-7 GADI):

Jeļena Griņeviča

Jeļizaveta Bogdanova

Vita Piļecka

2.grupa "Taurenīši" (2-4 GADI):

Tatjana Barkovska

Svetlana Puškarjova

3.grupa "Mārītes" (4-7 GADI):

Danuta Žurova

Rita Šukele

4.grupa "Cālīši" (1-3 GADI):

Olga Sokolova

Elvīra Lukša

            .