Par mums

Mīļi sveicināti Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā!

 

Darba laiks:

7.00- 18.00- dienas drupas

pirmdien- līdz 18.30

no pirmdienas plkst. 7.00 līdz piektdienai plkst. 18.00- diennakts grupa 

Piedāvātās programmas: mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma(kods – 0101121)

pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11)

Mācību valodas: 1-7 gadiem- bilingvāli, 3. modelis(krievu, latviešu)

3-7 gadiem- latviešu valoda 

Grupu skaits: 4

Bērnu vecums, no kura pieņem iestādē: 1 - 7  g. 

Diennakts grupas vecums: 1,5 - 7 g.

Papildus nodarbības: logopēda bezmaksas nodarbības, ritmikas un horeogrāfijas maksas nodarbības. 

Padziļinātie darba virzieni: mūzikas individuālas nodarbības, individuāla sagatavošana skolai pēc vecāku vēlmēm. 

Cita informācija: pirmsskolas iestāde atrodas ekoloģiski tīrā rajonā blakus atrodas mežs, liela uzmanība tiek pievērsta bērnu atveseļošanai.

                  Iestādes vīzija, mērķis, uzdevumi

 Iestādes misija:

Profesionāla un radoša iestādes komanda, kas strādā kopīgi, lai sagatavotu audzēkni sociāli, fiziski un intelektuāli dzīvei.

Pirmsskolas iestādes vīzija:

Mūsu iestāde „Stārķītis” ir pirmsskola ar māju sajūtu, kurā tiek nodrošināta gan interesanta rotaļnodarbību programma, gan mīlestības pilna vide, kurā augstu vērtēta  katra bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.

Mūsu audzēknis ir prasmīgs, zinošs, radošs, komunikabls, vērsts uz pozitīvu uzvedību, ar izpratni par personīgās drošības ievērošanu un attīstīts atbilstoši savam veselības stāvoklim.

Pirmsskolas iestādes uzdevumi:

·         Veicināt audzēkņu daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:

·         Uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;

·         Uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās un valsts vērtības;

·         Sagatavot audzēkņus pamatizglītības programmas apguvei.